Schwartz Bernard

Bernard Schwartz, Ph.D. napísal množstvo kníh, ku ktorým patrí aj veľmi úspešná kniha Ako primäť vaše deti, aby robili to, čo vy chcete (How to Get Your Children to Do What You Want Them to Do). Špecializoval sa na oblasť psychológie športu a posudzovania adopcie detí. O oboch týchto oblastiach napísal veľa publikácií. Ako supervízorovi doktorandov sa mu stalo zrejmým, že nejestvuje kniha, ktorú by mohol odporúčať ako tú, ktorá stručne ale zato v úplnosti popisuje hlavné klinické omyly vedúce k slabým terapeutickým výsledkom. Odtiaľto pochádza podnet na napísanie tejto knihy.