Seminár: Vzťahová vazba III.

Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote III
Fokus: PÁROVÉ VZŤAHY V DOSPELOSTI, formy lásky, prechody a kombinácie

Sexualita-zamilovanosť-vzťahová vazba
Poradenstvo a psychoterapia
Intenzívny seminár – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min)
Obsahy: Aké je pravdepodobne evolučné nastavenie ľudskej sexuality; transkulturálne rozdiely; výber partnera/-ky, kto, koho, kedy; prvý pohľad; fenomenológia a funkcia zamilovanosti; neurobiologické aspekty, hormóny; aký je ideálny vzťah; súvislosti so vzťahovou vazbou; implikácie pre poradenstvo a psychoterapiu.
Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagógom,otvorené aj iným záujemcom o tému.
Vedenie: Doc.MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549; e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
Organizačná asistencia: PhDr. Zuzana Fritzová, mobil: 0907 55 33 24, e-mail ako hore.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana,prízemie.
Čas: 20.-21. novembra 2015, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 - 13:00 hod.).
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 54 € členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS), 57 € nečlenovia SPS, bankovým prevodom na č.ú.:2620787296/1100, Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a prvé slovo z názvu kurzu. Ako variabilný symbol: dátum kurzu. E-mailom prosím informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.
Prosím prineste si prezuvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností, informácie môžete získať na tel.: 12 111 alebo na internete (v BA je možné získať aj relatívne lacné ubytovanie,aj v blízkosti Heydukovej,napr. na Obchodnej ul).
Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná a doplňujúca literatúra:
-Bowlby, J.: Odloučení. Kritické období raného vztahů medi matkou a dítětem. Potrál, 2012
-Bowlby, J.: Vazba. Teorie kvality raných vztahů medi matkou a dítětem. Portál, 2010
-Brenk K.:Bindung und Sexualitat
-Brisch ,H.: Poruchy vztahové vazby. Portál, 2011
-Brisch, H.: Bezpečná vzťahová väzba. Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. Vydavateľstvo F,
Trenčín, 2011
-Brisch K.(ed):Bindungen-Paare,sexualitat,Kinder
-Brizendine L.:Das weibliche Gehirn
-Buss D.:Die Evolution des Begehrens (je aj v angl a češtine)
-Buss D.:Vrah v nás
-Fisher H.:Why we love.The nature and chemistry of romantic love (vyšlo aj v nemčine)
-Fromm E.:Umenie milovať (vyšlo aj v
-George C.,West M.L.:The Adult Attachment
-Gloner-Tippelt (ed):Bindung im Erwachsenenalter ,2.Aufl.
-Gottman J.:Die Vermessung der Liebe (angl:What makes love last?)
-Hassebrauck M.:Alles uber die Liebe
-Hašto, J.,Bieščád, M. 2010. Diagnostikovanie typov vzťahovej väzby (Attachment) v dospelosti s použitím
nástrojov dostupných v našich podmienkach. In: Psychiatrie, ISSN: 1211-7579, 2010, roč.14, č. 2, s. 28-74.
link: http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2010/02/03_biescad_2_2010...
-Hašto, J. 2006. Vzťahová väzba, pripútavacie správanie a psychiatria-psychoterapia. In: Psychiatrie, ISSN:
1212-6845, 2006, roč.10, č.1, s. 36-40. Link:
http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2006/01/06_hasto_psych_1-...
-Hašto, J. 2009. Vzťahová väzba (attachment) – k typológii v dospelosti. Bielefeldský dotazník klientových
očakávaní (BDKO). Metóda zisťovania štýlov vzťahovej väzby u psychoterapeutických pacientov. In:
Psychiatria Psychoterapia Psychosomatika, ISSN: 1335-423X 2009, roč. 16, č. 3, str. 158-161. Link:
http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-...
literatury/vztahova-vazba-attachment-k-typologii-dospelosti-bielefeldsky-dotaznik-klientovych-ocakavani-bdko-
metoda-zistovania-stylov-vztahovej-vazby-psychoterapeutickych-pacientov.html
-Hašto, J., Vojtová, H.: Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty. EMDR a autogénny
tréning pri pretrvávajúcom ohrození. Prípadová štúdia. Druhé doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2012
(V prílohe sú aj diagnostické a výskumné inštrumenty)
-Hašto, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (dostupná už len
v knižniciach alebo elektronicky na www.vydavatelstvo-f.sk po zaregistrovaní sa do F-klubu, grátis)
-Hašto J.:Mentalizing as complexe empathy in interpersonal communication,2014,(v tlači)
-Holmes J.:Sichere Bindung und Psychodynamische Therapie (angl.Exploring in Security.Towards Attachment-
Informed Psychoanalytic Psychotherapy)
-Hrubý R.,Hašto J.,Minárik P.:Attachment in integrative neuroscientific perspective.In:Neuroendocrinology
Letters 32/2/2011,111-120 s.
-Klockner D.:Phasen der Leidenschaft
-Streeck U.:Auf den ersten Blick
-Wallin D.J.:Attachment in Psychotherapy
J. Hašto

Pracovná skupina pre attachment, psychotraumatológiu a mentalizačnú
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Pro mente sana,Bratislava