Kurz: Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

4.- 5. OKTÓBER 2019
„Traumseminar“ s akcentom na Rozvíjanie Mentalizácie

Pro mente sana,Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
OUSHI –Olomouc University Social Health Institute

Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii
„Traumseminar“ s akcentom na Rozvíjanie Mentalizácie

Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
S. Freud sa vyjadril o výklade snov ako o „kráľovskej ceste“ k poznávaniu neuvedomovaných stránok nášho psychického života. Mal pritom na mysli rozširovanie a prehlbovanie vedomia v procese sebapoznávania.
Obsahom seminára sú hlavne praktické ukážky práce so snami. Akcent bude na zapojení mentalizačných procesov. Práca so snami je zmysluplná, má empiricky overenú terapeutickú hodnotu, zvlášť ak sen súvisí s nespracovanou psychickou traumou.

Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagógom. Zúčastniť sa môžu aj záujemci s iným vzdelaním, ktorých ale absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k práci so snami druhých ľudí.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549; e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

Organizačná asistencia: Mgr.Zuzana Okálová, mobil: 0948094674 a e-mail ako hore.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.Prineste si prosím prezúvky.

Čas: 4.- 5. OKTÓBER 2019, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 €; členovia SPS majú zľavu na 75 € , bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 (Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a prvé slovo z názvu kurzu. Ako variabilný symbol: dátum kurzu. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak 10 dní pred konaním seminára nedostaneme oznam o platbe, pozývame náhradníkov.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností

Účastníci kurzu dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

-Aeppli, E.: Psychologie snů. Sagittarius, 2001
-Boss, M.: Včera v noci se mi zdálo. Triton Praha, 2002
-Freud, S.: Výklad snu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2000
-Hartman, E.: Sny. Podstata funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s.r.o., 2013
-Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypovým významom. (www.vydavatelstvo-f.sk)
-Hašto,J.,Tavel,P.:Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu.Psychiatrie,19,2015,2,98-103
-Hill, C.E.: Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2009
-Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života (www.vydavatelstvo-f.sk)
-Ružička,J.,Čálek,O.:Výklad snu daseinsanalytickou metodou.Triton,Praha,2016
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel I.-III -v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (obzvlášť strany 48 – 50, 69-72, 117-130, 149-152, 253-256, 283-284, 306-309, 474-480, 489)
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel IV, Polarita duše a jej integrácie podľa C.G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2006 (zvlášť strany 147-175)
-Ullman,M.: Úcta k snom. Skupinový prístup k výkladu snov. (www.vydavatelstvo-f.sk)
-Woller, W., Kruse,J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2011, s. 316-317
J.Hašto