Depresie

Redaktorka: Jana Paniková, České noviny (ČTK- Česká tisková kancelář)
Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut
20.04.2009

DEPRESIE
Môže hospodárska kríza ovplyvniť výskyt depresií?
Nemám psychiatrické údaje z iných regiónov Slovenska, môžem sa zatiaľ vyjadrovať len k Trenčínu a okoliu. Na našich psychiatrických ambulanciách a psychiatrickej klinike a dennom
psychiatrickom stacionári sme zatiaľ nezaznamenali vyšší výskyt depresií, ktoré by priamo, či
nepriamo súviseli s krízou ( nezamestnanosť, nižšie príjmy). Čo sa týka samotnej krízy, nemám presné údaje o jej dopade na Trenčín a okolie , ale predpokladám, že nie sú tak výrazné ako v iných regiónoch Slovenska (stredné a východné Slovensko). Vo všeobecnosti ale možno očakávať, že keď kríza výraznejšie postihne rodiny nezamestnanosťou, prepadom vo finančných príjmoch, tak to môže viesť k vyššiemu výskytu depresií. Pomerne častým spúšťačom depresívnych porúch sú totiž práve nepriaznivé životné udalosti, ku ktorým patrí problematika straty v širokom slova zmysle, od strát blízkych osôb, cez straty vzťahov s dôležitými ľuďmi, straty finančné, majetkové, vôbec zneistenie v sociálnej existencii a zneistenie doterajšieho sociálneho
postavenia v spoločenskej hierarchii.
Existuje viacero foriem depresívnych porúch a podľa presnej diagnostiky sa dá potom navrhnúť aj optimálna liečba. Vedecky dokázaná účinnosť bola mnohonásobne potvrdená pre lieky, ktoré označujeme ako antidepresíva, ktorých priaznivý účinok sa dá dokázať až cca po 10 dňoch sústavného užívania a je potrebné ich užívať ďalej, spravidla ešte aspoň 3 mesiace po úplnom odoznení depresie. Potom možno začať s programom postupného znižovania, až vysadenia lieku. Na tieto lieky nevzniká závislosť, takže ak je to potrebné , ak sa jedincovi depresia vracia, možno účinné antidepresívum užívať aj dlhodobo, aj roky. Totiž až 20 – 30 % depresií má tendenciu pretrvávať viac ako 2 roky, ak sú neliečené. Problém je, že nie všetky depresie dostatočne reagujú na liečbu antidepresívami. Niekedy je to riešiteľné vyššou dávkou, kombináciou alebo zámenou antidepresív, niekedy kombináciou s iným typom lieku. Vedecké dôkazy o účinnosti jestvujú aj pre psychoterapeutické liečby depresie, napr. pre psychodynamickú psychoterapiu, interpersonálnu psychoterapiu, kognitívno-behaviorálnu terapiu, párovú terapiu a. i. Ide pri nich o to, aby sa človek naučil novým spôsobom stavať k riešeniu problémov a svojich medziľudských a vnútorných konfliktov. Pri veľmi ťažkých depresiách, keď je vysoké riziko samovraždy, alebo keď je známe, že u dotyčného neboli hore uvedené postupy v minulosti dostatočne účinné, tak sa niekedy používa tzv. elektrokonvulzívna liečba. Princípom je vyvolanie umelého, liečivého epileptického výboja v mozgu v narkóze. Niektoré špeciálne typy depresií môžu mať liečebný úžitok z expozície jasného svetla alebo zásahu do biologických rytmov, napr. formou predĺženého bdenia. V prípade, že ide o tzv. „bipolárnu“ depresiu, čiže okrem depresívnych stavov sa u človeka vyskytujú aj stavy zvýšenej aktivity, nadmernej veselosti alebo podráždenosti , zníženej potreby spánku, táto si vyžaduje opäť trochu modifikovaný liečebný prístup.
Ešte pár poznámok k trvaniu depresie. Dĺžka depresívnych epizód sa najčastejšie pohybuje medzi 4 – 5 mesiacmi. Jestvujú ale aj krátke depresie, v trvaní kratšom než 14 dní. Človek môže napr. mať 2 -3 dňový sklz do rôzne hlbokej depresie, ľahkej , strednej alebo ťažkej. Vyskytujú sa aj tzv. ultrakrátke depresie v trvaní len niekoľkých hodín. U väčšiny ľudí nezostane len pri jednej epizóde depresie, ale v rôzne dlhých cykloch sa môžu depresívne stavy opakovať. Cykly sú obvykle niekoľkoročné a v obdobiach medzi dvomi depresívnymi epizódami môže byť človek úplne zdravý a plne výkonný, alebo naopak, môžu mu pretrvávať rôzne výrazné depresívne symptómy. Ak sú symptómy plne vyjadrené, hovoríme o chronickej depresii, keď stav trvá viac ako 2 roky.
Pár viet k tomu ako sa prejavuje depresia. Depresia v zmysle poruchy zdravia je presne definovaná príznakmi. Časť týchto príznakov sa dá priamo pozorovať zvonka , iné symptómy sa dajú identifikovať na základe subjektívneho opisu toho , čo človek prežíva, ako sa cíti, ako sa mu rozmýšľa, o čom rozmýšľa, aký má vzťah k sebe, k druhým ľuďom, k svetu , k životu. Strata vitality, energie, pocity ochabnutosti, únavy, spomalené myslenie, znížená schopnosť rozhodovať sa, znížená schopnosť sústrediť sa, rôzna miera chýbania emócie, záujmu a potešenia, chuti do jedla, skrátený spánok, zníženie až vyhasnutie záujmu o intímny život, celkove skleslá nálada často s prímesou úzkosti, pesimistické predstavy ohľadom sebahodnotenia , niekedy trýznivé pocity viny, strach alebo presvedčenie, že človek trpí telesnou chorobou napr. rakovinou, aj keď to všetky vyšetrenia vyvracajú... to všetko predstavuje veľké, bolestivé, subjektívne utrpenie, prípadne to vedie až k nechuti žiť. Depresia je veľmi stresujúca aj pre partnerov a deti, vôbec pre blízkych ľudí. Rôzna kombinácia týchto a ďalších príznakov, ako aj ich rôzna intenzita, môže u jedinca spôsobovať rôznu mieru neschopnosti zvládať bežný život: prácu, starostlivosť o rodinu, o seba. I podľa výskumov Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie je depresia na poprednom mieste medzi chorobami zapríčiňujúcimi neschopnosť zvládať bežný život. Takéto popredné miesto ako depresie majú aj srdcovocievne ochorenia. Z týchto nálezov jasne vyplýva, ako je dôležité čo najskôr depresiu diagnostikovať, liečebne podchytiť a zavádzať preventívne programy.
Pár viet k otázke predchádzania depresiám. Keď už niekto ochorie na depresiu, tak po úspešnej liečbe je žiaduce viesť človeka k takému usporiadaniu svojho života, ktoré zníži riziko opätovného ochorenia. Faktory , ktoré znižujú riziko recidívy napr. sú: aspoň jeden kvalitný dôverný vzťah s druhým človekom; dostatok kontaktu s druhými ľuďmi a aktivít, ktoré sú spojené s potešením a záujmom; aerobický tréning v dávke 30 min. denne ( na úrovni aktivity, ktorá zodpovedá veľmi rýchlej chôdzi alebo pohodlnému, ležérnemu poklusu, čiže beh pre radosť a nie ako protivná povinnosť; prirodzene môže mať pohyb aj formu plávania, bicyklovania, intenzívnej hry s deťmi , práce na záhrade atp.); priaznivé účinky má aj relaxačný tréning, napr. vo forme autogénneho tréningu alebo progresívnej svalovej relaxácie. Takéto metódy majú antistresové pôsobenie. Primárna prevencia by mala začínať už pred narodením. Tehotné matky nesmú byť preťažované stresmi. Stresy u matky v tehotenstve totiž spôsobujú, že napr. stresový hormón kortizol sa dostáva do mozgu plodu a mení neurobiologické regulačné nastavenie mozgu tak, že sa môže zvýšiť riziko pre depresie v neskoršom živote. Nepriaznivo môžu na dieťa pôsobiť aj problematické vzťahy v rodine. Takéto rizikové faktory sa môžu zvlášť uplatniť u ľudí, ktorí majú naviac ešte dedičnú dispozíciu k depresii ( pri bipolárnych depresiách hrá dedičnosť významnejšiu úlohu než pri tzv. unipolárnych, pri ktorých sa opakujú len depresívne stavy).
Depresiou najčastejšie trpia ľudia, u ktorých sa stretne viacero rizikových faktorov, napr. dedičná dispozícia, nadmerný stres u matky počas tehotenstva, silné alebo dlhšie trvajúce nepriaznivé zážitky v detstve, zážitky rôznych strát v dospelosti ( strata významnej osoby, významného vzťahu, strata telesného zdravia, finančné a hmotné straty, strata spoločenského postavenia, prehra v konkurenčných vzťahoch, strata ilúzií o sebe atp.). Pri niektorých depresiách hrá významnú úlohu skrátenie dĺžky svetelného dňa ( tzv. „zimné depresie“ , ich výskyt nie je častý, skôr zriedkavý). Pri bipolárnych depresiách je rizikovým faktorom narušenie pravidelného rytmu spánku a bdenia. Výskumy ukázali, že to môže viesť k desynchronizácii biorytmov. Títo ľudia by nemali pracovať na zmeny.
Pripájam informácie o knihách z Vydavateľstva F na tému depresií alebo úzko súvisiacich s touto problematikou:
Psychiatria a psychoterapia . Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných, priateľov, autori: Trenckman /Bandelow/Hašto.
Depresia. Autor : Hautzinger
Psychodynamická terapia depresie. Autori Busch / Rudden / Shapiro
Predchádzanie depresiám. Autori: Kuhner / Weber
Kognitívno-psychoedukačná liečba bipolárnych porúch. Autori Schaub / Bernard / Gauck
Autogénny tréning. Autor: Hašto
Knihy sa dajú objednať buď cez Martinus alebo priamo (výhodnejšie) cez Vydavateľstvo F (www.vydavatelstvo-f.sk )